USŁUGI STANDARDOWE

FUNDACJA ROZWOJU PRZEMYSŁU

SŁOWO WSTĘPU O USŁUGACH

ZAKRES NASZYCH USŁUG

ZAKRES NASZYCH USŁUG

STANDARDOWE

TWORZENIE
BIZNESPLANÓW

Usługa profesjonalnej analizy przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia, badania rynków ich potencjałów i wskazania najbardziej obiecujących dla przedsiębiorcy przedsięwzięć wraz z pogłębioną analizą możliwości finansowania wejścia na rynek.

 

 • Analiza sytuacji przedsiębiorstwa;
 • Badanie możliwych kierunków rozwoju;
 • Badanie rynku i analiza otoczenia konkurencyjnego;
 • Badanie i analiza potencjału wybranych kierunków rozwoju;
 • Przygotowane modeli biznesowych – uproszczone;
 • Przygotowanie założeń finansowych;
 • Przygotowanie zestawienia możliwości finansowania przedsięwzięcia (research);

TWORZENIE
STUDIÓW
WYKONYWALNOŚCI
INWESTYCJI

Usługa profesjonalnej analizy projektu/przedsięwzięcia, wraz z pogłębioną analizą rynków ich
potencjałów, modelowaniem biznesowym oraz ofertą finansowania inwestycji z montażem
finansowym różnych źródeł łącznie.

 

 • Analiza sytuacji przedsiębiorstwa;
 • Badanie możliwych kierunków rozwoju;
 • Badanie rynku i analiza otoczenia konkurencyjnego;
 • Badanie i analiza potencjału wybranych kierunków rozwoju;
 • Przygotowane modeli biznesowych – uproszczone;
 • Przygotowanie założeń finansowych;
 • Przygotowanie zestawienia możliwości finansowania przedsięwzięcia (research);

STRATEGIE
MARKETINGOWE
I REKLAMOWE

Usługa wsparcia firmy doradztwem marketingowym i reklamowym najlepszych specjalistów, zawiera
w sobie projekty graficzne, profesjonalną analizę sytuacji firmy/produktu, przygotowanie strategii
i planu działania na wszystkich rynkach
europejskich.

ANALIZA
FINANSOWA
I EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Profesjonalna, pogłębiona analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych i nie tylko, zawierająca elementy wskaźnikowe, wyceny, prognozy przychodów i kosztów oraz optymalne modele biznesowe na życzenie klienta.

 

 • Bilans;
 • Rachunek zysków i strat;
 • Rachunek przepływów;
 • Wskaźnikowa analiza rentowności;
 • Wskaźnikowa analiza płynności;
 • Wycena opłacalności inwestycji;
 • Analiza nakładów inwestycyjnych
 • Określenie przewidywanych przychodów i kosztów

BADANIE
RYNKU

Usługa profesjonalnego badania potrzeb klienta, opierająca się na metodach ankietowych,
fokusowych, warsztatowych metodach tworzenia profilu klienta, a także desk research.

 

 • Analiza potencjału rynkowego;
 • Badania ankietowe i wywiady;
 • Desk research;
 • Tworzenie portretu klienta i inne modele opracowania rekomendacji pobadawczych.

USŁUGI SPECJALISTYCZNE