USŁUGI SPECJALISTYCZNE

FUNDACJA ROZWOJU PRZEMYSŁU

SŁOWO WSTĘPU O USŁUGACH

ZAKRES NASZYCH USŁUG

ZAKRES NASZYCH USŁUG

SPECJALISTYCZNE

TWORZENIE
MODELI
BIZNESOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Usługa badania atrakcyjności oferty, potencjału rynku i stworzenia optymalnego modelu biznesowego do oferowanych produktów i usług. Na życzenie klienta modelowanie może obejmować rynki zagraniczne.

 

 • Badanie atrakcyjności rynku;
 • Tworzenie propozycji wartości;
 • Model zysków;
 • Model wyników sprzedaży;
 • Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej;
 • Definiowanie pułapek rynkowych;
 • Analiza operacyjna;
 • Analiza finansowa;
 • Analiza ryzyka.

TWORZENIE
PRODUKTÓW
I USŁUG

Usługa tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o metodę design thinking.

 

 • Analiza potrzeb potencjalnej grupy klientów;
 • Definiowanie oczekiwań i propozycje wartości;
 • Projektowanie produktów i usług;
 • Prototypowanie;
 • Testowanie;
 • Walidacja.

OPTYMALIZACJA
PROCESÓW
ZARZĄDCZYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA

Usługa pogłębionej analizy funkcjonowania firmy, identyfikacji wąskich gardeł w procesie
zarządzania wraz z rekomendacjami i symulacjami całego procesu. Na życzenie klienta plan wdrożenia z usługą wdrożenia.

 

 • Audyt organizacji – diagnoza stanu istniejącego, identyfikacja obszarów wymagających działań
  optymalizacyjnych oraz opracowanie planu działań wdrożeniowych, 
 • Wsparcie działań wdrożeniowych w wybranym obszarze podlegającym optymalizacji,
 • Działania sprawdzające i korygujące proces wdrażania działań optymalizujących,
 • Follow up wdrożenia.

STRATEGIE
WEJŚCIA
NA RYNKI

Usługa doradcza wsparcia wejścia na rynki zagraniczne w formie strategii, planu operacyjnego
i modelu biznesowego, łącznie ze wsparciem poza granicami kraju w formie pomocy prawnej,
doradczej, tłumaczeń.

Usługa
transformacji
cyfrowej

Diagnoza firmy – ogólna.

Analiza potencjału ekonomicznego, organizacyjnego i innowacyjnego diagnozowanego przedsiębiorstwa
w kontekście cyfryzacji. Wstępna ocena gotowości do cyfryzacji;

Ocena dojrzałości cyfrowej:

Analiza gotowości do wprowadzenia zmiany cyfrowych w przedsiębiorstwie, zrealizowaną wybraną metodą
diagnozy, w tym m.in.: ADMA;

Opracowanie i prezentacja mapy drogowej.

Przygotowanie planu dojścia do wyznaczonego na poziomie badania dojrzałości cyfrowej celu, wraz komponentem inwestycyjnym i symulacjami finansowymi zawierającymi prognozy finansowe dotyczące
przedsięwzięcia w perspektywie 3, 5 i 10 lat.

Pozyskanie dofinansowania.

Jeśli w usłudze jest komponent inwestycyjny to wskazane jest zdefiniowanie źródła finansowania inwestycji,
w tym źródła zwrotne i bezzwrotne, komercyjne i publiczne.

Wdrożenie.

Asysta w okresie wdrożenia połączona ze szkoleniami personelu, okres 1-6 miesięcy z nowego wdrożonego rozwiązania. Asysta merytoryczna, organizacyjna i techniczna przy wsparciu dostawców IT.

Wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0.

W przypadku firmy posiadających odpowiednią dojrzałość cyfrową oraz infrastrukturę i środki przewiduje się wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0.

USŁUGA
TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Diagnoza firmy – ogólna.

Analiza potencjału ekonomicznego, organizacyjnego i innowacyjnego diagnozowanego przedsiębiorstwa
w kontekście transformacji energetycznej. Wstępna ocena gotowości do transformacji;

Audytowanie:

Audyty efektywności energetycznej i audyty energetyczne realizowane w przedsiębiorstwie, w tym przypadku konieczne jest nabycie niezbędnych uprawnień – wpisanie na listę.

Opracowanie i prezentacja mapy drogowej.

Przygotowanie planu dojścia do wyznaczonego na poziomie badania audytem celu, wraz komponentem inwestycyjnym i symulacjami finansowymi zawierającymi prognozy finansowe dotyczące przedsięwzięcia
w perspektywie 3, 5 i 10 lat.

Pozyskanie dofinansowania.

Jeśli w usłudze jest komponent inwestycyjny to wskazane jest zdefiniowanie źródła finansowania inwestycji,
w tym źródła zwrotne i bezzwrotne, komercyjne i publiczne.

Wdrożenie.

Asysta w okresie wdrożenia połączona ze szkoleniami personelu, okres 1-6 miesięcy z nowego wdrożonego rozwiązania. Asysta merytoryczna, organizacyjna i techniczna przy wsparciu dostawców rozwiązań.

Wdrożenie rozwiązań GOZ.

W przypadku firmy posiadających odpowiednią dojrzałość oraz infrastrukturę i środki przewiduje się
wdrożenie rozwiązań GOZ.

USŁUGI STANDARDOWE