1. Tworzenie biznesplanów – usługa profesjonalnej analizy przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia, badania rynków ich potencjałów i wskazania najbardziej obiecujących dla przedsiębiorcy przedsięwzięć wraz z pogłębioną analizą możliwości finansowania wejścia na rynek.
 2. Tworzenie studiów wykonalności inwestycji – usługa profesjonalnej analizy projektu/przedsięwzięcia, wraz z pogłębioną analizą rynków ich potencjałów, modelowaniem biznesowym oraz ofertą finansowania inwestycji z montażem finansowym różnych źródeł łącznie.
 3. Strategie marketingowe i reklamowe – usługa wsparcia firmy doradztwem marketingowym i reklamowym najlepszych specjalistów, zawiera w sobie projekty graficzne, profesjonalną analizę sytuacji firmy/produktu, przygotowanie strategii i planu działania na wszystkich rynkach europejskich.
 4. Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięć – profesjonalna, pogłębiona analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych i nie tylko, zawierająca elementy wskaźnikowe, wyceny, prognozy przychodów i kosztów oraz optymalne modele biznesowe na życzenie klienta.
 5. Badanie rynku – usługa profesjonalnego badania potrzeb klienta, opierająca się na metodach ankietowych, fokusowych, warsztatowych metodach tworzenia profilu klienta, a także desk research.
 6. Optymalizacja kosztowa – usługa profesjonalnej pogłębionej analizy kosztów i przychodów przedsiębiorstwa, zawierająca rekomendacje oraz propozycje planów wdrożenia. Opcjonalnie na życzenie klienta – wdrożenie.
 7. Optymalizacja procesów produkcji – usługa pogłębionej analizy funkcjonowania linii produkcyjnej, przepływu materiałów, audyt technologiczny, wraz z rekomendacjami i symulacjami całego procesu. Na życzenie klienta plan wdrożenia z usługą wdrożenia.
 8. Due dillegence – usługa wielopłaszczyznowej analizy kondycji przedsiębiorstwa w obszarze handlowym, finansowym, prawnym i podatkowym.
 9. Tworzenie modeli biznesowych przedsięwzięć – usługa badania atrakcyjności oferty, potencjału rynku i stworzenia optymalnego modelu biznesowego do oferowanych produktów i usług. Na życzenie klienta modelowanie może obejmować rynki zagraniczne.
 10. Tworzenie produktów i usług – usługa tworzenia nowych produktów i usług w oparciu o metodę design thinking.
 11. Optymalizacja procesów zarządczych przedsiębiorstwa – usługa pogłębionej analizy funkcjonowania firmy, identyfikacji wąskich gardeł w procesie zarządzania wraz z rekomendacjami i symulacjami całego procesu. Na życzenie klienta plan wdrożenia z usługą wdrożenia.
 12. Restrukturyzacja i reorganizacja przedsiębiorstwa – usługa pogłębionej analizy prawnej, finansowej, organizacyjnej przedsiębiorstwa, wraz z doborem optymalnych narzędzi dla poprawy funkcjonowania. Na życzenie klienta pomoc w znalezieniu inwestora.
 13. Strategie wejścia na rynki zagraniczne – usługa doradcza wsparcia wejścia na rynki zagraniczne w formie strategii, planu operacyjnego i modelu biznesowego, łącznie ze wsparciem poza granicami kraju w formie pomocy prawnej, doradczej, tłumaczeń.
 14. Modele biznesowe dla produktów i przedsięwzięć – usługa doradcza modelowania biznesowego przedsięwzięć (BMC, BMI, inne). Na życzenie klienta wdrożenie.